Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου www.musicpro.pro Εμπιστευτικότητα

 

1. Η χρήση του ιστοτόπου Musicpro.pro γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Επισκέπτη/ Χρήστη/ Μέλους. Η περιήγηση/ χρήση του παρόντα ιστοτόπου και η εγγραφή σε αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία από τον Επισκέπτη/ Χρήστη/ Μέλος των όρων χρήσεως και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται. Στην περίπτωση που ο Επισκέπτης/ Χρήστης/ Μέλος δεν τους αποδέχεται πλήρως και στο σύνολό τους, οφείλει να μην κάνει οποιαδήποτε χρήση του παρόντα ιστοτόπου και να εξέλθει αμέσως από αυτόν.

2. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο. Η Musicpro δε φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων που τυχόν συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο.

3. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη/ Χρήστη/ Μέλους που περιηγείται και χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο υπόκειται στους όρους χρήσεως, στην παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και στις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

4. Η Musicpro μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψη του Επισκέπτη/ Χρήστη/ Μέλους: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατηύθυνε το χρήστη στην ιστοσελίδα και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του παρόντα ιστοτόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείρισή του και στην προσαρμογή και στη βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρει η Musicpro.

5. Τα εγγεγραμμένα μέλη αποκαλύπτουν στη Musicpro συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως ορίζεται στους όρους χρήσης.  Παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από τη Musicpro για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των μελών σε ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, ρητώς δηλώνεται και τα μέλη ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι η Musicpro δε δύναται να εγγυηθεί την πλήρη ή τέλεια ασφάλεια στη διαφύλαξη των πληροφοριών αυτών, καθώς και ότι δε θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων ή μη ηθελημένη και μη νόμιμη πρόσβαση σε αυτά από τρίτους. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να κοινοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του παρόντος ιστοτόπου και μόνον προς τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή προς πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή στην κατά περίπτωση αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, στην οποία μπορεί να κριθεί ότι υπαγορεύεται τέτοια κοινοποίηση βάσει των σχετικών διατάξεων ή βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης. Η περαιτέρω κοινοποίηση, κατά τα αμέσως προαναφερόμενα, μπορεί να κριθεί σκόπιμη σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπως, μεταξύ άλλων, όταν η χρήση του παρόντα ιστοτόπου παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή κανονισμού ή τους κανόνες λειτουργίας του ή τους γενικούς κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις όλες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες του Επισκέπτη/ Χρήστη/ Μέλους, καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων της Musicpro ή για την προστασία παραβιαζόμενων δικαιωμάτων τρίτων.

6. Συνεπώς, η Musicpro μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες που παρέχονται από τους Επισκέπτες/ Χρήστες/ Μέλη (όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και άλλα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που εισάγονται στην ιστοσελίδα), αυτόματα καταχωρισθείσες πληροφορίες (δεδομένα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του Επισκέπτη/ Χρήστη/ Μέλους (όπως τα στοιχεία της συναλλαγής, η διεύθυνση IP, οι κωδικοί πρόσβασης, τον τύπο και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και η δραστηριότητα περιήγησης), άλλες πληροφορίες (όπως υπηρεσίες εντοπισμού θέσης), καθώς και πληροφορίες από άλλες πηγές. Η Musicpro μπορεί, επίσης, να συλλέξει πρόσθετες πληροφορίες, μέσω cookies ή άλλων συναφών τεχνολογιών.

7. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης/ Μέλος αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί μόνο στο πλαίσιο της ορθής και καλής λειτουργίας του παρόντα ιστοτόπου. Περαιτέρω, ο διαχειριστής τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών/ Χρηστών/ Μελών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των σχετικών διατάξεων για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι οι Επισκέπτες/ Χρήστες/ Μέλη διατηρούν μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα των άρθρων 11-13 του νόμου 2472/1997, όπως ισχύει.

8. Η Musicpro διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς οποιαδήποτε κοινοποίηση ή προηγούμενη γνωστοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να ερευνά οποιαδήποτε καταγγελία, ιδίως σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή των όρων χρήσεως και της παρούσας πολιτικής απορρήτου, β) να αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει αναρτήσεις ή να απαιτεί την απόσυρση περιεχομένου που παραβαίνει το νόμο, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του, γ) να διαγράψει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος και να αποκλείσει την πρόσβαση αυτού στο διαδικτυακό τόπο, όταν αυτό δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντα ιστοτόπου ή της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή με οποιαδήποτε εφαρμοστέα διάταξη.

9. Η Musicpro δεσμεύεται να χειρίζεται τα στοιχεία των Επισκεπτών/ Χρηστών/ Μελών βάσει υψηλών προτύπων ασφαλείας των πληροφοριών.

10. Σε κάθε περίπτωση, η Musicpro έχει περιορίσει την πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των Επισκεπτών/ Χρηστών/ Μελών μόνο σε εντεταλμένους υπαλλήλους, που πρέπει να τα γνωρίζουν για την προώθηση και παροχή των υπηρεσιών της. Αν και η Musicpro καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων της, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας θα εμποδίσουν τρίτους «χάκερ» από παράνομη απόκτηση αυτών των πληροφοριών.