Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του ιστοτόπου www.musicpro.pro

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο www.musicpro.pro (εφεξής Musicpro), ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες για τη σύνδεση, γνωριμία και επικοινωνία σπουδαστών με ανεξάρτητους παρόχους μαθημάτων μουσικής, οι οποίοι προβάλλονται στον παρόντα ιστότοπο.

1. Ο Επισκέπτης/Χρήστης του ανωτέρω ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, καθώς και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πριν από την περιήγηση στις σελίδες του και τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Επισκέπτης/Χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση του ιστοτόπου, άλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου, καθώς και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών. H Musicpro δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των Επισκεπτών/Χρηστών. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, κατά την περιήγηση στον ιστότοπο και τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας θα πρέπει ο Επισκέπτης/Χρήστης να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης.

2. Υπηρεσίες Musicpro

Η Musicpro είναι σημείο συνάντησης/ γνωριμίας αποκλειστικά σπουδαστών και ανεξάρτητων παρόχων μαθημάτων μουσικής.

Οι πάροχοι μπορούν να δημιουργούν και να φιλοξενούν στον παρόντα ιστότοπο το προφίλ τους, αφού γίνουν μέλη και συμπληρώσουν και ανεβάσουν τη σχετική προδιατυπωμένη φόρμα, με τα στοιχεία που τους ζητούνται. Στους παρόχους προσφέρονται υπηρεσίες φιλοξενίας του προφίλ τους και προβολής των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών, προκειμένου για την προώθησή τους, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, του προγραμματισμού-αποδοχής μαθημάτων/ραντεβού και της επικοινωνίας με το σπουδαστή.

Στους σπουδαστές παρέχουμε ένα τόπο αναζήτησης και εξεύρεσης του κατάλληλου ανεξάρτητου παρόχου μαθημάτων μουσικής. Οι Χρήστες μπορούν περιηγηθούν στον ιστότοπο ως μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες, πλην, όμως, για να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που φιλοξενούνται στον ιστότοπο και να κλείσουν μάθημα με οποιονδήποτε από τους ανεξάρτητους παρόχους, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως μέλη.

3. Εγγεγραμμένα μέλη – Ασφάλεια λογαριασμού

Για να εγγραφεί ο Χρήστης, είτε πάροχος είτε σπουδαστής, ως μέλος, θα πρέπει να παρέχει ακριβή, αληθή και πλήρη στοιχεία κατά τη διαδικασία εγγραφής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, ο Χρήστης υποχρεούται να προβεί άμεσα, με αποκλειστική του ευθύνη, σε σχετική καταχώριση. Κάθε μέλος δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ενεργούς λογαριασμούς στο παρόντα ιστότοπο. Επίσης, κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του username και του password του. Απαγορεύεται το μέλος να επιτρέπει σε οποιονδήποτε τρίτο την είσοδο στο προφίλ του με την κοινοποίηση του username και του password του, άλλως αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας προκληθεί.

Το εγγεγραμμένο μέλος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται (α) να ειδοποιεί  αμέσως τη Musicpro για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής του ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού του και (β) να διασφαλίζει την έξοδο από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνεδρίας. Επίσης, το μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη προσοχή το λογαριασμό του κατά την πρόσβαση σε αυτόν από έναν δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή.

Η Musicpro διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό οποιουδήποτε εγγεγραμμένου μέλους και την πρόσβασή του στον παρόντα ιστότοπο, για οποιοδήποτε λόγο.

Επίσης, η Musicpro διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και άνευ προειδοποιήσεως, να διαγράφει πληροφορίες, εφόσον κρίνει είτε ότι δεν ικανοποιούνται οι παρόντες όροι χρήσης είτε λάβει σχετικές έγγραφες καταγγελίες ή παράπονα.

4. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/ Χρηστών/ Εγγεγραμμένων μελών

Ο Επισκέπτης/ Χρήστης/ Μέλος του παρόντα ιστοτόπου οφείλει να συμμορφώνεται, εκτός από τους παρόντες όρους χρήσης και με τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ιστοτόπου και η εγγραφή ως μέλους σε άτομα κάτω των 18 ετών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παράνομη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου και των προσφερόμενων σε αυτόν υπηρεσιών. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης/ Μέλος οφείλει να απέχει από υβριστικά και συκοφαντικά σχόλια, καθώς και αγενή συμπεριφορά, ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση σε αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, ο Επισκέπτης/ Χρήστης/ Μέλος οφείλει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) να απέχει από τη μετάδοση και ανάρτηση περιεχομένου, φράσεων, εικόνων ή πληροφοριών εν γένει, που είναι παράνομο, ψευδές, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο, β) να μην αναρτά περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, γ) να μη δημοσιοποιεί οποιοδήποτε υλικό κατά παράβαση των αρχών της τήρησης εχεμύθειας, δ) Να μη μεταδίδει spams, ε) Να μη χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο κατά τρόπο διαφορετικό, από αυτόν που ορίζεται στους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς τη συγκατάθεση της Musicpro, στ) Να μη μεταδίδει οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό (malware) ή άλλο υλικό που περιέχει ιούς κλπ. και ζ) Να μην αναπαράγει, τροποποιεί ή προσαρμόζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου.

5. Περιορισμός Ευθύνης Musicpro

Η Musicpro, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα. Σε καμία περίπτωση, δεν προκύπτει ευθύνη της Musicpro για την αλήθεια των αναρτώμενων πληροφοριών, την οποία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, καθώς και για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον Επισκέπτη/ Χρήστη/ Εγγεγραμμένο μέλος από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή από τις ενέργειες/παραλείψεις ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε παρόχου. Ο Χρήστης/ Επισκέπτης/ Μέλος αναγνωρίζει ότι οι πάροχοι είναι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών και δε συνδέονται με σχέση ενοχική, εργασίας, πρόστησης ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με τη Musicpro. Ως εκ τούτου, η Musicpro δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τον τρόπο ή τη μέθοδο παροχής της υπηρεσίας, καθώς και δεν εγγυάται τον τίτλο σπουδών και την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας του κάθε παρόχου. Ομοίως, η Musicpro δε φέρει ευθύνη για τις ενέργειες/παραλείψεις ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε Επισκέπτη/ Χρήστη/ Μέλους.

Οι Χρήστες/ Επισκέπτες/ Μέλη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών του παρόντα ιστοτόπου. Οτιδήποτε προβάλλεται μέσω του ιστοτόπου αυτού δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, συμβουλή ή παρότρυνση για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Χρηστών/ Επισκεπτών/ Μελών να αξιολογήσουν τις προβαλλόμενες πληροφορίες και να ενεργήσουν βασιζόμενοι αποκλειστικά στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Musicpro.

Η Musicpro δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων/ιστοσελίδων στους οποίους υφίσταται παραπομπή μέσω «links», ή διαφημιστικών «banners».

Σε καμία περίπτωση, η Musicpro δε φέρει ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις άλλων μελών ή χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των αναρμοδίων χρηστών – hackers).

Η Musicpro σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη λειτουργία του ιστοτόπου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον ιστότοπό της, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εμπορικά σήματα

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντα ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών, με εξαίρεση αυτών που έχουν αναρτηθεί/ προβληθεί από Χρήστες/ Επισκέπτες/ Μέλη ή Διαφημιζόμενους, αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της Musicpro. Εξαιρούνται, επίσης, τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, σχόλια, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου, αλλά όχι απευθείας από τη Musicpro, ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη/ Επισκέπτη/ Μέλους ή Διαφημιζόμενου διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, την αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο πολιτική απορρήτου και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Η Musicpro συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Χρηστών/ Επισκεπτών/ Μελών, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά είναι κυρίως τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η Musicpro μετά από συμπλήρωση σχετικής φόρμας είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο, E-Mail).

Ειδικά για τους Παρόχους ζητούνται, επιπλέον, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο να συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και τις σπουδές του, Αναλυτική αναφορά τίτλων σπουδών και συμμετοχών σε σεμινάρια, φεστιβάλ, συναυλίες και εκδηλώσεις, Φωτογραφίες, Όργανα, θεωρητικά και είδη μουσικής που διδάσκει, Επίπεδο και ηλικία μαθητών που αναλαμβάνει, Διεύθυνση κατοικίας και Διεύθυνση χώρου παροχής των μαθημάτων ή/και Ορισμός εξυπηρετούμενης περιοχής.

Τα στοιχεία των παρόχων που περιγράφονται στο βιογραφικό τους σημείωμα θα προβάλλονται στον παρόντα ιστότοπο, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο, E-Mail) θα αποκαλύπτονται σε ενδιαφερόμενους σπουδαστές μόνο με την συγκατάθεση του εκάστοτε παρόχου.

Η Musicpro δεν θα διαθέτει επεξεργάζεται, πωλεί, μεταφέρει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των Χρηστών/ Επισκεπτών/ Μελών σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση των Χρηστών/ Επισκεπτών/ Μελών, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Musicpro διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση και επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων που οι Χρήστες/ Επισκέπτες/ Μέλη ή Διαφημιζόμενοι αποκαλύπτουν και προβάλλουν στον παρόντα ιστότοπο.

Οι Χρήστες/ Επισκέπτες/ Μέλη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με το είδος των πληροφοριών που αναρτούν και προβάλλουν στον παρόντα ιστότοπο.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη  και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με την παρούσα σύμβαση και τη χρήση του παρόντα ιστοτόπου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.